Державний навчальний заклад

«Михайлівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням комітету з конкурсних торгів

 

протокол № 9 від  01 квітня  2015 року

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

____________ Макарова Л.І.

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

за процедурою відкритих торгів

                                                        на закупівлю товару:

 

                Машини для підготовлення чи оброблення

                        грунту (дискова борона навісна)

                                            код 28.30.3

                               

 

 

                                      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Михайлівка

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1. Терміни, які вжива­ються в докумен­тації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (надалі Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

 

2. Інформація про замовника торгів:

 

 

 

– повне найменування:

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

 

– місцезнаходження:

вул. Леніна, 2, смт Михайлівка, Михайлівський р-н, Запорізька обл., 72002

 

– посадові особи замовника уповнова­жені здійснювати зв'язок з учасниками

Макарова Людмила Іванівна

Посада: заступник директора з НВР

Телефон: (06132) 2-0916

 

Купава Валентина Василівна

Посада: головний бухгалтер

Телефон: (06132) 2-1922

 

Тел./факс: (06132) 2-0268

Е-mail: vpu52@ukr.net

 

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

 

– найменування пред­мета закупівлі

код 28.30.3 – Машини для підготовлення чи оброблення грунту

 

– вид предмета
закупівлі

Дискова борона навісна

 

– місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

вул. Леніна, 2, смт Михайлівка, Михайлівський р-н, Запорізька обл., 72002

1 одиниця

 

умови поставки

доставка товару на склад Замовника здійснюється продавцем за його рахунок

 

– строк поставки това­рів (надання послуг, виконання робіт):

Липень-серпень  2015 р.

 

умови оплати

за фактом постачання

 

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 

 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

 

6. Інформація про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропо­зиції конкурсних торгів

Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України – гривні.

 

7. Інформація про мову (мови), якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

 

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень

до документації конкурсних торгів

 

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання  всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продов­живши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 

1. Оформлення пропозиції кон­курсних торгів

*Ця вимога не сто­сується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавст­вом, за винятком ори­гіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита ниткою, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підпи­сують пропозицію та підтверджуються печаткою. Відповідаль­ність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується  документом, що дає право на підпис документів конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

– повне найменування і місцезнаходження замовника;

 – назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про прове­дення відкритих торгів;

– повне найменування  (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

– маркування: „Не відкривати до __________________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

 

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів ;

документального підтвердження відповідності пропозиції кон­курсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

– документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Перелік зазначених документів міститься у п. 6 цього Розділу документації конкурсних торгів);

–  форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 1).

 

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

 

 

 

4. Умови повернення чи неповернення забез­печення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачаються

 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

– відхилити таку вимогу;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників торгів

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Для документального підтвердження відповідності кваліфіка­ційному критерію

наявність обладнання та матеріально-технічної бази,

Учасник надає довідку, складену у вільній формі, у якій перелічує наявні власні  обладнання та технічні підрозділи.

Для документального підтвердження відповідності кваліфіка­ційному критерію

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід,

Учасник надає довідку, складену у вільній формі, у якій перелічує наявність працівників відповідної кваліфікації та досвіду.

 

Для документального підтвердження відповідності кваліфіка­ційному критерію

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів,

Учасник надає  копії договорів які виконувались раніше.

Для документального підтвердження відповідності кваліфіка­ційному критерію

наявність фінансової спроможності,

Учасник надає: 

   Довідка з обслуговуючого банку про ( наявність) заборгованості за кредитами.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

9) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

10) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься у Технічній специфікації (Додаток 2), яка є невід’ємною частиною даної документації конкурсних торгів

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів копії  технічних паспортів, сертифікатів  якості та  відповідності.

 

8. Опис окремої час­тини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Поділ предмету закупівлі на окремі частини не передбачається.

 

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 3 п. 1, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

 

– спосіб подання про­позицій конкурсних торгів:

 

– місце подання пропо­зицій конкурсних торгів:

 

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

 

 

 

 

 

Особисто, поштою або з використанням електронних засобів.

 

 

 

 

вул. Леніна, 2 (бухгалтерія), смт Михайлівка, Михайлівський р-н, Запорізька обл., 72002

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

Кінцевий строк подання 12.05.2015 р. до 10.00 год

 

2. Місце, дата та час розкриття про­позицій конкурсних торгів:

– місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

 

 

 

 

вул. Леніна, 2 (кабінет директора), смт Михайлівка, Михайлівський р-н, Запорізька обл., 72002

12.05.2015 11.00 год

__________________________________________________

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань.  Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується документом, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передба­чених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюдню­ється відповідно до статті 10 Закону.

 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

 

                                    Методика оцінки

Встановлена  максимально можлива кількість  балів за критерієм « Ціна »  – 100 балів.           

Визначення кількості  балів по критерію «ціна» для відповідної  пропозиції, що оцінюється, розраховується за допомогою коефіцієнта відхилення показника по даній пропозиції від найкращого .      

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша) , присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти  пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Ц minобчисл х 100, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна  пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна».

            Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією  на поставку товару , що є предметом закупівлі, визначається  пропозиція, яка набрала найбільшу  кількість балів.

Найкращою визначається пропозиція з найменшою ціною.

У випадку однакового значення ціни, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовни­ком на предмет арифметичних помилок.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправ­ляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

 

3. Інша інформація

 

 

 

Замовником, відповідно до чинного законодавства (зокрема, ст.17 Закону), у Додатку № 3 наведено перелік документів, які Учасник повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження відповідності його діяльності статутним документам та вимогам чинного законодавства.

 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у документації конкурсних торгів; (ст.16 Закону)
 • не погоджується з виправленням виявленої замовником ариф­метичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • виявлення факту змови учасників;
 • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 • подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів,
 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

     якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учас­ників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
 • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів .   

 

2. Істотні умови, які обов'язково вклю­чаються  до дого­вору про закупівлю

 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотні умови договору зазначені у Додатку 4.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

 

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

 

4. Забезпечення виконання договору

Не вимагається

 

 

ДОДАТОК 1

 

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, __________________________________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю дискової борони навісної  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію та технічну специфікацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за такими цінами:

 

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю товару в  грн.

 з ПДВ

Загальна вартість товару в грн. з ПДВ

Дискова борона навісна

од.

1

 

 

 

 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

 

ДОДАТОК 2

                                                         ТЕХНІЧНІ  УМОВИ

Дискова борона навісна

1. Загальні положення

 

Борона   повинна  бути нова, в стандартному заводському виконанні

 

2. Технічні параметри

 

Потужність трактора  150 – 180 к.с

Два ряди дисків – діаметр диска 560 мм з гумовими амортизаторами з трубчатим катком,  діаметр катка 500 мм та механічним регулюванням робочої глибини.

Вага 2 тони

Ширина  агрегату 4,5 м та гідравлічна складна рама,  диски та підшипники не потребують обслуговування та працюють на конічних підшипниках закритих у герметично ущільнених корпусах.

Глибина обробітку  до 12 см

Кількість дисків 36

Транспортна ширина 3 м

Кут атаки диску 18 градусів

Кут нахилу диску 11 градусів

Вага катка 390 кг

Відстань між дисками 250 мм

 

3.Організаційні вимоги

 

 

Учасник  забезпечує  введення техніки в експлуатацію.

Учасник  повинен представити в  пропозиції:

 • копію сертифікату якості або відповідності на товар;
 • зображення (проспект);
 • детальні техніко-економічні характеристики та опис  техніки.

В вартість включені витрати по доставці агрегату в господарство, збірці, навчанню  персоналу, польовому введенню в експлуатацію та  гарантійному обслуговуванню агрегату протягом 12 місяців з дня польового запуску

Постачальник повинен представити при отриманні машини:

– сертифікати якості та відповідності на обладнання;

 

Вся технічна документація на машину повинна бути на українській або російській мові.

 

У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником,   пропозиція відхиляється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

Перелік документів, які Учасник повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження відповідності його діяльності статутним документам та вимогам чинного законодавства.

 

1

Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його Статуту.

 

1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

 

2.

Відповідність товару

1. Копія сертифікату якості на запропоновану продукцію.

3

Інші документи

 

1. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство.

– назва та реквізити підприємства-Учасника (адреса, телефон, телефакс, ел. пошта);

– керівництво (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

2. Оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання послуг, що є предметом закупівлі .

3. Копії заключених аналогічних договорів про поставку аналогічних товарів (не менше 1-го договору)

  4. Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.

5. Копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

6. Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію, що учасника не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

7.  Оригінал або нотаріально завірена копія довідки виданої уповноваженим органом  про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та укладати відповідні договори, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому порядку (якщо це різні особи то довідки необхідно надати  відповідно на кожну службову (посадову) особу).

8. Завірена учасником довідка про те, що про підприємство не порушено справи про банкротство.

9. Підтвердження основних умов договору (згідно документації).

 

 

ДОДАТОК 4

                                            

 

                                                  Істотні умови договору

                                       про закупівлю товару за державні кошти

             

 

                   смт Михайлівка                                                         ____ ____________2015 року

 

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище», в особі директора  Удовіченка Віктора Костянтиновича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і __________________________________________ (найменування Учасника), в особі ___________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі ______________________ (найменування документа) (далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

I. Предмет договору

1.1. Учасник зобов'язується поставити Замовнику товар __________________________, (далі Товар),  а Замовник – прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Найменування Товару, кількість поставки, ціна відповідають пропозиції конкурсних торгів Учасника переможця.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб підприємства .

II. Якість товару

Учасник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає сертифікатам якості та технічним вимогам

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _________________________________________,

(вказати цифрами та словами)

у тому числі: ___________________________________________

(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

3.2. Ціна цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться за поставлену партію товару шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Учасника на підставі рахунку.

4.2. До рахунку додаються:

 • видаткова (товарна) накладна.

V. Поставка товару

5.1. Строк  (термін) поставки  товару:   

Липень-серпень  2015 р

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати   поставлений   товар згідно з актом приймання-передачі;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір  у  разі  невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 30 (тридцять) календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку  товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити  поставку  товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити  поставку  товару,  якість  якого  відповідає  умовам,  установленим розділом II цього Договору;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його засвідчення підписами та печатками Сторін і діє по  31.12.2015 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань, крім випадків:

–  зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням обсягу видатків;

– зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

– покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

– зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до зміни таких ставок;

– зміна ціни  згідно із встановленого  законодавством органами державної статистики індексу інфляції;

–  зміна ціни у зв’язку зі зміною  курсу іноземної валюти пропорційно до зміни курсу іноземної  валюти, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

– продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Покупця за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

– в інших випадках, передбачених законодавством;

11.2 Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за згодою на це обох Сторін і оформляються Додатковими Угодами, які є невід'ємними частинами до цього Договору.

11.3. Жодна зі Сторін не може передати свої права і/або обов'язки за цим Договором третій особі без попередньої згоди іншої Сторони.

 

XII. Місцезнаходження та банківські  реквізити сторін